Grandma’s 90th birthday celebration
Valley City, North Dakota

 
dakota-00.jpg
dakota-end.jpg